پادکست های تکنولوژی

اجرای پارت سوم تکنولوژی رادیو زئوس
پادکست سوم ویژه اسفند ماه

اجرای پارت دوم تکنولوژی رادیو زئوس
پادکست دوم ویزه بهمن ماه

اجرای پارت اول تکنولوژی رادیو زئوس
پادکست اول ویژه دی ماه